Historia biblioteki

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdwinie powstała na mocy uchwały Rady Miasta w Świdwinie z dnia 10 stycznia 1947 r. i otwarta 8 stycznia 1948 r.

Zorganizowanie biblioteki i kierownictwo powierzono Bernardowi Kiedrowskiemu, który z książek znajdujących się w Domu Kultury i zakupionych przez Zarząd Miejski, stworzył NBP.

Biblioteka otrzymała lokal przy ulicy 3 Marca 39, o powierzchni 32 m, na który składały się : wypożyczalnia, czytelnia i magazyn książek. Pierwsze wyposażenie biblioteki było bardzo skromne: 6 szaf na książki, 4 stoły 8 krzeseł, 4 fotele, 1 biurko.

Rok 1949 przyniósł znaczące zmiany w działalności biblioteki, z każdym dniem wzrastał jej księgozbiór i liczba czytelników. W związku z tym zaistniała potrzeba zmiany lokalu na większy. 3o kwietnia tegoż roku przeniesiono bibliotekę do wyremontowanego kosztem 55.000zł Budynku Domu Kultury. W nowych pomieszczeniach o pow.159 m, znalazły się : wypożyczalnie i czytelnie dla dorosłych i dla dzieci.

W 1950 r. zwiększyła się do 7 liczba pomieszczeń bibliotecznych. Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika, została nim pani Zofia Lewandowska, służbowo przeniesiona z biblioteki w Brzeżnie.

Rok 1951 przyniósł zwiększenie zatrudnienia, do pracy przyjęto panią Józefę Wielgosz, która zajęła się opracowaniem książek.

Głównym problemem roku 1952 stała się sprawa lokalu bibliotecznego, dotychczasowy, choć obszerny i ładny, nadawał się tylko do użytku w sezonie letnim, biblioteka bowiem jako jedyny użytkownik nie była w stanie sfinansować naprawy centralnego ogrzewania

Jesienią 1953 roku w związku z perspektywa utworzenia powiatu, decyzja władz miejskich, budynek w którym mieściła się biblioteka został przeznaczony na przyszły urząd władz powiatowych. W związku z tym biblioteka zmuszona została do zmiany lokalu. Wynikiem tych poszukiwań był lokal przy ulicy 3 Marca 48 po zlikwidowanym radiowęźle, do którego biblioteka została przeniesiona w 1954 r.

Rok 1954 ustanowił nową sytuacje prawno – polityczną, utworzono powiat świdwiński, w związku z tym 29 września bibliotece nadano statut Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a tym samym nadzór nad działalnością bibliotek w powiecie. Utworzono nowy etat, do pracy przyjęto panią Jadwigę Wójcik, odpowiadającą za wypożyczalnię dla dorosłych i w 1956 panią Janinę Kostulską.

Władze powiatowe znając trudna sytuację lokalową placówek kulturalno – oświatowych w 1958 roku podjęły decyzję o odbudowie Zamku Świdwińskiego z przeznaczeniem dla potrzeb Domu Kultury i biblioteki. W okresie odbudowy zamku biblioteka starannie przygotowywała się do przeprowadzki. Gromadzono i opracowywano księgozbiór dla przyszłego działu dziecięcego i czytelni dla dorosłych.

Po trzykrotnej zmianie siedziby, świdwińska biblioteka w 1968 roku uzyskała nowy lokal w odrestaurowanych salach zamkowych, którego otwarcie odbyło się 29 września tegoż roku. 30 września bibliotece nadano imię poety Jana Śpiewaka. Od tego roku biblioteka zaczęła oznaczać swoje zbiory własnym znakiem graficznym.

PiMBP zajęła południowe skrzydło zamku składające się z siedmiu dużych pomieszczeń o powierzchni 374 m. Pomieszczenia biblioteki zostały funkcjonalnie i estetycznie urządzone. Postarano się o odpowiednią oprawę plastyczną wnętrz, zakupiono nowy sprzęt biblioteczny i audiowizualny. Do pracy przyjęto panią Zofię Żurek i Irenę Zacharjasiewicz, w 1969 panią Grażynę Wozowczyk, a w 1970 panią Stanisławę Gałosz.

W wyniku reformy administracyjnej, w 1975 r., która zlikwidowała powiaty, biblioteka powróciła do swej pierwotnej nazwy miejskiej biblioteki publicznej. Stała się biblioteką samodzielną, podporządkowaną bezpośrednio WiMBP w Koszalinie, nadal sprawowała opiekę merytoryczną nad placówkami w terenie. Zwiększyła też szeregi swoich pracowników o panie: Jadwigę Bondarowicz, Marię Bodnar, Jadwigę Zbieg, w 1978 i 1979 panią Janinę Krukowska i Barbarę Pyckę.

W czterdziestoletniej historii biblioteki pracowało w niej tylko trzech mężczyzn : wspomniany już Pan Bernard Kiedrowski, pracownik czytelni Pan Jan Wołoszynowicz i instruktor Pan Jerzy Kaliszewski.

W dniu 15 kwietnia 1982 następuje połączenie Miejskiej i Gminnej Rady Narodowej i odpowiednich urzędów. Wobec tych zmian biblioteka otrzymuje nazwę: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Świdwin, swoją działalność poszerza o cztery filie biblioteczne gminy wiejskiej w Lekowie, Kluczkowie, Bierzwnicy i Rusinowie.

Lata osiemdziesiąte to wzrost kadry bibliotekarskiej o kolejnych pracowników w osobach: panie Eleonory Cierlik, Elżbiety Niechwiadowicz, Anny Kuźniar, Teresy Ludwikowskiej, Anny Sywak, Mirosławy Orlińskiej, Marii Jakubowskiej.

W 1984 następuje zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki, odchodzi na emeryturę pani Zofia Lewandowska, a jej miejsce zajmuje pani Grażyna Wozowczyk.

W 1987 r. rozpoczęła działalność pierwsza placówka miejska, Filia nr 1 przy ulicy Kołobrzeskiej. Stan księgozbioru w chwili otwarcia filii liczył 4472 woluminy. W 1991 roku nastąpiła zmiana lokalizacji filii z obiektu Spółdzielni Metalowo- Drzewnej do Domu Opieki Społecznej przy ul. Kościuszki.

Do kolejnych przemian w placówkach kulturalnych doszło w 1992 roku. Wynikało to z rozdzielenia Miasta i Gminy Świdwin na dwie niezależne jednostki administracyjne: Miejską Bibliotekę Publiczną podłączono na mocy uchwały z Ośrodkiem Kultury w jeden zakład budżetowy, przy pełnej autonomii merytorycznej biblioteki. Obie placówki pracują na podstawie nowego, wspólnego statutu zatwierdzonego przez burmistrza miasta.

W wyniku cięć budżetowych został zlikwidowany etat dyrektora biblioteki, instruktorów, pracowników działu opracowania i informatorium. Dyrektorem połączonych instytucji został Pan Marian Wiszniewski, a kierownikiem biblioteki Pani Irena Zacharjasiewicz. 30 września zlikwidowano również jedyną filię biblioteczną.

Rok 2003 przyniósł zmiany na stanowisku kierownika biblioteki, na emeryturę odeszła Pani Irena Zacharjasiewicz, a jej obowiązki przejęła Pani Teresa Ludwikowska.

Od 2006 roku, na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym, biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej i sprawuje nadzór merytoryczny nad 15 bibliotekami w terenie. Współpracuje ze szkołami, przedszkolami i innymi ośrodkami kultury, organizacjami społecznymi przy popularyzacji książki i rozwijaniu kultury literackiej poprzez wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, imprezy czytelnicze, wycieczki.

Dostępność