Noc muzeów 2022 – regulamin i karta zgłoszenia do gry zamkowej

AKTUALIZACJA: Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tej grze zamkowej.

Pliki do pobrania:

Poniżej treść regulaminu:

Regulamin gry zamkowej „Śladami dawnych mieszkańców Zamku”

§ 1.  Organizatorzy

Organizatorem Gry są Świdwiński Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Gry mogą być osoby fizyczne, zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. (dalej „Uczestnicy”). Warunkiem uczestnictwa w Grze osoby niepełnoletniej jest udział za zgodą  rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Uczestnicy biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzi od 4 do 5 osób („Zespół”). Jeden Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Minimum jeden członek Zespołu musi być osobą pełnoletnią

3. Uczestnictwo w Grze jest bezpłatne.

§ 3. Zgłoszenia udziału w Grze

1. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.zamek.swidwin.pl

2. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są od poniedziałku 11 kwietnia 2022 r. od g. 15.00 do poniedziałku 09 maja 2021 r. do g. 15.00. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatorów po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: biblioteka@zamek.swidwin.pl

3. Zespół rejestruje jeden z członków drużyny, zwany dalej „Kapitanem”. Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, imię i nazwisko Kapitana, liczbę członków Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail Zespołu.

4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zakończenia rejestracji we wcześniejszym terminie ze względu na wyczerpanie limitu miejsc dla Zespołów.

5. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że każdy z Uczestników zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Zasady Gry

1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę 14 maja 2022 r. w g. 19.00-21.00 w Zamku. Start: dziedziniec zamkowy.

2. Wszystkie informacje nt. przebiegu gry zostaną podane w dniu wydarzenia.

3. Każdy Zespół otrzyma mapę Gry. Na każdej ze stacji zostaną ukryte zadania w formie tekstów, ilustracji, zadań do wykonania, także fizycznych. Łączna liczba zadań nie przekroczy 10. Zadania będą zawierały błędy, niespójności, informacje nielogiczne, nieprawdziwe lub wymagające dokładnego sprawdzenia.

4. Celem Zespołu jest poprawne rozwiązanie jak największej liczby zadań na stacjach i zgromadzenie jak największej liczby punktów – Denarów – przyznawanych przez opiekunów stacji po zakończeniu zadania na danej stacji.

5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Gry lub Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play lub utrudniania Gry innym Zespołom, w dowolnym momencie Gry, Organizatorzy mają prawo wykluczenia Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 5. Wyłanianie zwycięzców

1. Gra toczy się na punkty („Denary”). Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź, lub wykonanie zadania Zespół otrzyma od 1 do 3 denarów ( 1 – wykonanie zadania, 1 – zaangażowanie zespołu,

1 – czas  w jakim zadanie zostało wykonane).

2. Im więcej Denarów zdobędzie Zespół, tym wyższa będzie jego pozycja w końcowej klasyfikacji wszystkich Zespołów.

3. W przypadku Zespołów, które zdobędą tyle samo Denarów, dodatkowym kryterium będzie czas ukończenia Gry przez Zespół. Za czas ukończenia Gry uznaje się czas wykonania ostatniego zadania w Zamku przez Zespół.

4. Wygra Zespół, który zakończy Grę z największą łączną liczbą Denarów. Drugie miejsce zajmie Zespół, który jako drugi zakończy Grę z największą łączną liczbą Denarów itd.

5. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany po zakończeniu Gry przez wszystkie Zespoły.

§ 6. Nagrody

1. Nagrodami w Grze są  nagrody rzeczowe.  Łączna pula nagród wynosi 1 500 zł.

2. Nagrody zostaną przyznane na podstawie końcowej klasyfikacji Zespołów i przekazane w dniu wydarzenia.

3. Jeden Zespół może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Gry, Kapitan Zespołu podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wydania nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.

2. Dane osobowe Uczestników Gry w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie na potrzeby wzięcia przez Uczestnika udziału w Grze (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Grze i wydania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Ich niepodanie uniemożliwia udział w Grze.

4. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

5. Podane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Gry, przekazania nagrody.

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnicy mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: sekretariat@zamek.swidwin.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.zamek.swidwin.pl oraz w Wydarzeniu,na FB Zamek Świdwin – Ośrodek Kultury.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przerwania Gry bez podania przyczyny.

——————————————————————————————————————

Może Ci się spodobać

Polskie Radio Koszalin w Zamku [WYWIAD]

Biblioteka otwarta w sobotę 30 września

Warsztaty DIY – październik 2023

Noc bibliotek 2023 [ZAPISY]

Dostępność