Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 3/2022

Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek
w Świdwinie z dnia 29.04.2022 roku
w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego

Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Zamek w Świdwinie

Na podstawie art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zmian.) oraz § 7 Uchwały nr XXXI/193/21 Rady Miasta Świdwin z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie nadania statutu Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdwinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
poz.1783) zarządzam co następuje.

§1 Nadaję Regulamin Organizacyjny Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Zamek w Świdwinie zwanemu dalej Zamkiem.

Rozdział I
Struktura wewnętrzna

§ 2 1. Zamkiem kieruje dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor zarządza Zamkiem przy pomocy:
a) kierownika działu merytorycznego,
b) kierownika biblioteki,
c) kierownika działu administracyjno-gospodarczego,
d) samodzielnego specjalisty administracyjnego.

3. W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni Kierownik działu merytorycznego, a  w
przypadku jego nieobecności Kierownik administracyjno – gospodarczy.

§ 3 Strukturę zatrudnienia i etatową przedstawia zał. nr 1 regulaminu.

§ 4 Zmiana w strukturze zatrudnienia Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamku każdorazowo wymaga pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Świdwin.

Rozdział II
Zakres działalności jednostek organizacyjnych Zamku

§ 5 1. Dyrektor Zamku ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw należących do zakresu działań Zamku, w tym za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

2. Dział merytoryczny

2.1. Nadzór i kierownictwo nad Działem merytorycznym sprawuje Kierownik działu.

2.2. Dział merytoryczny odpowiada za:
a) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych,
obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
b) tworzenie warunków i organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i
rękodzieła,
c) współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi,
d) promowanie twórców artystycznych,
e) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez kulturę,
f) gromadzenie i udostępnianie zabytków i pamiątek kultury materialnej,
g) prowadzenie informacji i obsługi turystycznej Zamku,
h) organizowanie warsztatów artystycznych,
i) promowanie twórczości artystycznej,
j) podejmowanie innych działań uwzględniających specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Zamku.

3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

3.1. Nadzór i kierownictwo nad Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną sprawuje Kierownik biblioteki.

3.2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna odpowiada za:
a) współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi ośrodkami kultury, organizacjami
społecznymi przy popularyzacji książek i rozwijaniu kultury literackiej poprzez wystawy,
lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, imprezy czytelnicze, wycieczki,
b) tworzenie, uzupełnianie i aktualizowanie bibliografii i kartotek dotyczących regionu,
c) tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
d) gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego,
e) dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
f) udostępnianie książek i czasopism,
g) udzielanie informacji z określonej dziedziny wiedzy ,
h) prowadzenie dokumentacji działalności czytelni,
i) przygotowywanie wystaw tematycznych, organizowanie działalności kulturalnej oraz przysposobienia bibliotecznego,
j) prowadzenie selekcji zbiorów,
k) dbałość o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
l) wypożyczenia międzybiblioteczne,
m) prowadzenie kronik: wycinków prasowych, bibliotecznej, fotograficznej dotyczących
miasta i regionu,
n) gromadzenie dorobku literackiego poetów i pisarzy związanych ze Świdwinem i
konkursem Poetyckim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej,
o) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu
wypożyczeń międzybibliotecznych oraz opracowywanie i publikowanie bibliografii
regionalnych a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
p) udzielanie bibliotekarzom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań w zakresie opracowywania, rozpowszechniania i wymiany informacji i
materiałów bibliotecznych

4. Dział administracyjno-gospodarczy

4.1. Nadzór i kierownictwo nad Działem administracyjno – gospodarczym sprawuje Kierownik działu.

4.2. Dział administracyjno-gospodarczy zajmuje się:
a) administrowaniem pomieszczeniami Zamku i zapewnieniem ich utrzymania w stanie pełnej
gotowości do prowadzenia działalności i wynajęcia,
b) zapewnieniem obsługi gospodarczej działalności,
c) organizowaniem systemu zabezpieczenia majątku trwałego i nietrwałego, dokumentacji, stempli, kluczy,
d) organizowaniem prac związanych z utrzymaniem czystości, porządku i estetyki pomieszczeń, obiektu i terenu przyległego do Zamku,
e) organizowaniem zabezpieczenia bhp, p.poż., ochrony mienia i nadzorowaniem przestrzegania przepisów i wytycznych w tym zakresie,
f) gospodarowaniem odzieżą ochronną,
g) zabezpieczaniem dokumentacji i realizowaniem remontów, napraw, konserwacji, zakupów,
wypożyczeń sprzętu, likwidacją majątku ośrodka,
h) organizowaniem działań dochodowych dla Zamku, jak wynajem, dzierżawa, wypożyczenia sprzętu, obsługa techniczna, punkty handlowe, usługowe itp.,
i) sprawowaniem kontroli nad właściwym wykorzystaniem przez pracowników Zamku powierzonego sprzętu.

5. Samodzielne stanowisko – specjalista administracji – kasjer

5.1. Nadzór i kierownictwo nad Specjalistą administracji – kasjerem sprawuje Dyrektor ŚOK

5.2. Specjalista administracji – kasjer odpowiada za:
a) organizację pracy sekretariatu,
b) prowadzenie dokumentacji kadrowej,
c) prowadzi kasę Zamku.

§ 6 Szczegółowy zakres działań Zamku zawarty jest w stanowiskowych zakresach czynności każdego pracownika.

Rozdział III
Organizacja pracy Zamku

§ 7 Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.

§ 8 Zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.

§ 9 Zasady tworzenia i korzystania ze świadczeń socjalnych określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.

§ 10 Majątek, źródła finansowania i działalność inną niż kulturalna określa Rozdział 4 Statutu Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek.

§ 11 Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie jak jego ustalenie.

§ 12 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.

Może Ci się spodobać

Konkurs na stanowisko dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie

Nowy numer konta bankowego Świdwińskiego Ośrodka Kultury – od 01.01.2023

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – ochrona fizyczna mienia – Festyn rozpoczęcie lata 26.06.2021

Zapytanie ofertowe – obsługa gastronomiczna – “Festyn rozpoczęcie lata” 25-26.06.2021

Dostępność