Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 1/2016

Dyrektora Świdwińskiego Ośrodka Kultury Zamek
w Świdwinie z dnia 04.02.2016 w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego
Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Zamek w Świdwinie

 

Na podstawie art. 13 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2014r poz. 406 ze zmian.) oraz Uchwały nr XXIII/182/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 12 października 2012r. w sprawie nadania statutu Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury w Świdwinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013r. poz. 863) zarządzam co następuje.

§1
Nadaję Regulamin Organizacyjny Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury Zamek w Świdwinie zwanemu dalej Zamkiem.

 

Rozdział I
Struktura wewnętrzna

§ 2
1. Zamkiem kieruje dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor zarządza Zamkiem przy pomocy:
a) Kierownika działu merytorycznego,
b) Kierownika biblioteki,
c) Kierownika działu administracyjno-gospodarczego,
d) Głównego księgowego,
e) Samodzielnego specjalisty administracyjnego.
3. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony Kierownik działu merytorycznego lub Główny księgowy.

§ 3

Strukturę zatrudnienia i etatową przedstawia zał. nr 1 regulaminu.

§ 4

Zmiana w strukturze zatrudnienia Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamku każdorazowo wymaga pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Świdwin.

 

Rozdział II

Zakres działalności jednostek organizacyjnych Zamku

§ 5
1. Dyrektor Zamku ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw należących do zakresu działań Zamku, w tym za przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
2. Dział merytoryczny odpowiada za:
a) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, okolicznościowych, obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
b) tworzenie warunków i organizowanie amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru i rękodzieła,
c) współpraca na rzecz kultury z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi,
d) promowanie twórców artystycznych,
e) edukacja kulturalna oraz wychowanie przez kulturę,
f) gromadzenie i udostępnianie zabytków i pamiątek kultury materialnej,
g) prowadzenie informacji i obsługi turystycznej Zamku,
h) organizowanie warsztatów artystycznych,
i) promowanie twórczości artystycznej,
j) podejmowanie innych działań uwzględniających specyfikę oraz możliwości techniczno-organizacyjne Zamku.
3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna odpowiada za:
a) współpracę ze szkołami, przedszkolami i innymi ośrodkami kultury, organizacjami społecznymi przy popularyzacji książek i rozwijaniu kultury literackiej poprzez wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy, imprezy czytelnicze, wycieczki,
b) tworzenie , uzupełnianie i aktualizowanie bibliografii i kartotek dotyczących regionu,
c) tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych,
d) gromadzenie i opracowywanie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego,
e) dokonywanie zakupu i prenumerata czasopism,
f) udostępnianie książek i czasopism,
g) udzielanie informacji z określonej dziedziny wiedzy ,
h) prowadzenie dokumentacji działalności czytelni,
i) przygotowywanie wystaw tematycznych, organizowanie działalności kulturalnej oraz przysposobienia bibliotecznego,
j) prowadzenie selekcji zbiorów,
k) dbałość o terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
l) wypożyczenia międzybiblioteczne,
m) prowadzenie kronik: wycinków prasowych, bibliotecznej, fotograficznej dotyczących miasta i regionu,
n) gromadzenie dorobku literackiego poetów i pisarzy związanych ze Świdwinem i konkursem Poetyckim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej.
4. Dział administracyjno-gospodarczy zajmuje się:
a) administrowanie pomieszczeniami Zamku i zapewnienie ich utrzymania w stanie pełnej gotowości do prowadzenia działalności i wynajęcia,
b) zapewnienie obsługi gospodarczej działalności,
c) organizowanie systemu zabezpieczenia majątku trwałego i nietrwałego, dokumentacji, stempli, kluczy,
d) organizowanie prac związanych z utrzymaniem czystości, porządku i estetyki pomieszczeń , obiektu i terenu przyległego do Zamku,
e) organizowanie zabezpieczenia bhp, p.poż., ochrony mienia i nadzorowanie przestrzegania przepisów i wytycznych w tym zakresie,
f) gospodarowanie odzieżą ochronną,
g) zabezpieczanie dokumentacji i realizowanie remontów, napraw, konserwacji, zakupów, wypożyczeni , likwidacja majątku ośrodka,
h) organizowanie działań dochodowych dla Zamku, jak wynajem, dzierżawa, wypożyczenia, obsługa techniczna, punkty handlowe, usługowe itp.,
i) sprawowanie kontroli nad właściwym wykorzystaniem przez pracowników Zamku powierzonego sprzętu
5. Główny księgowy odpowiada za :
a) prowadzi całokształt spraw finansowo-budżetowych w tym :
– kontroluje gospodarkę finansowo-materiałową Zamku,
– prowadzi dokumentację finansową Zamku,
– odpowiada za merytoryczną stronę funkcjonowania kasy Zamku,
– nadzoruje fundusz socjalny,
– prowadzi sprawozdawczość Zamku
6. Samodzielne stanowisko – spec. administrac. – kasjer – zajmuje się:
a) organizuje pracę sekretariatu,
b) prowadzi dokumentację kadrową,
c) prowadzi kasę Zamku.
§ 6
Szczegółowy zakres działań Zamku zawarty jest w stanowiskowych zakresach czynności każdego pracownika.

Rozdział III

Organizacja pracy Zamku
§ 7
Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.
§ 8
Zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania Pracowników Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.
§ 9
Zasady tworzenia i korzystania ze świadczeń socjalnych określa Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Świdwińskiego Ośrodka Kultury – Zamek w Świdwinie.
§ 10
Majątek, źródła finansowania i działalność inną niż kulturalna określa Rozdział 4 Statutu Świdwińskiego Ośrodka Kultury -Zamek.
§ 11
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w takim samym trybie jak jego ustalenie.

Może Ci się spodobać

Ogłoszenie o naborze na Głównego Księgowego

Sprzedaż sprzętu

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Dostępność